Regulamin składek

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH KLUBU LOT KONOPISKA

1. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem każdego członka klubu.

2. Składki członkowskie i darowizny mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy podany na stronie internetowej Lotu Konopiska w zakładce składki / wzór przelewu

3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Zarządu i od 01.08.2018 wynosi 60,00 zł miesięcznie.

4. Składka powinna być opłacona do dnia 10-go każdego miesiąca z góry.

5. Opłata składki członkowskiej jest stała i ilość odbytych treningów oraz obecności w miesiącu nie ma wpływu na jej wysokość.

6. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia treningowe.

7. Opłacanie składek członkowskich jest potwierdzeniem przynależności do klubu.

8. Uczestniczący w zajęciach grup treningowych opłacają składkę członkowską przez cały rok kalendarzowy.

9. Dla trenującego rodzeństwa klub wprowadza następującą ulgę:

Pierwsze dziecko opłaca składkę zawodniczą w wysokości 100 % ustalonej kwoty, każde następne dziecko jest zwolnione ze składki. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna zawodnika Zarząd Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego odstąpienia od przekazywania miesięcznej składki na rzecz Klubu LOT KONOPISKA W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku na korzyść wnioskodawcy, podjęta decyzja ma zastosowanie przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po tym okresie w razie konieczności można ponowić w/w procedurę.

10. Zaleganie we wpłatach bez podania przyczyny skutkuje kolejno:

- Po 2 miesiącach - brakiem możliwości udziału w zawodach

- Po 3 miesiącach - brakiem możliwości udziału w treningach

- Nie opłacanie składek członkowskich przez 6 miesięcy (rozdział 3 pkt.20 statutu klubu)skutkuje ustaniem członkostwa w klubie.

11. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na:

- Dalekie przejazdy ligowe

- Wynagrodzenie trenerów

- Opłaty statutowe w związkach sportowych

- Administrację klubu

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?